Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 22 april 2024
Gäller från 22 april 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Code & Beans AB, Västanäsgatan 6, Norrbotten 94234, Sverige, e-post: nils@codeandbeans.se, telefon: +46706290580, gällande insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://codeandbeans.se) (”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information enligt denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att få tillgång till eller använda Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerades i Tjänsten och din fortsatta tillgång eller användning av Tjänsten efter denna tidpunkt innebär att du accepterar den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

INFORMATION VI SAMLAR IN: Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  • Namn
  • E-post
  • Mobil

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION: Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marknadsföring/Reklam
  • Support
  • Administrativ info Om vi vill använda din information i något annat syfte kommer vi att be om ditt samtycke och endast använda din information efter att ha erhållit ditt samtycke och då endast för det/den syfte(n) som samtycke givits för, såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

HUR VI DELAR DIN INFORMATION: Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Analyser
  • Datainsamling och -bearbetning Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte att behålla den längre än vad som krävs för att uppfylla det sagda ändamålet.

Vi kan även lämna ut din personliga information för följande: (1) att följa tillämplig lag, förordning, domstolsorder eller annan rättslig process; (2) att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) att svara på påståenden att din användning av Tjänsten kränker tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

BEVARANDE AV DIN INFORMATION: Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre perioder såsom för bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som att verkställa rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning, etc. Residual anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

RÄTTIGHETER: Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (porta) din personliga information till en annan enhet, återkalla samtycke du har gett oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på nils@codeandbeans.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja att inte delta i direktmarknadsföringskommunikationer eller den profilering vi utför för marknadsföringssyften genom att skriva till oss på nils@codeandbeans.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkallar samtycket till att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kommer att kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

COOKIES M.M. För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

SÄKERHET: Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör så på egen risk.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD: Om du har några frågor eller oro över behandlingen av din information som finns hos oss, kan du e-posta vår klagomålsansvarige på Code & Beans AB, Västanäsgatan 6, e-post: nils@codeandbeans.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.